An Dealbh Cluich A Souvenir of Great Yarmouth
Maggie February 03, 2015
Sgriobh Eric I Domhnallach an scriobt A Souvenir of Great Yarmouth mu bheatha Clann Nighean an Sgadain ann an 2012. Tha iarraidh air an dealbh cluich a rithist agus theid fhaicinn an ath mhiosann an Talla Thunga air Dimairt an 10mh Latha agus ann an Dun Eidean aug Ionad na Sgeulachdan air Diardaoin  an aon seachdainn. Tha an dealbh cluich goirid seo mu 15 mionaid 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: