A' tarraing comhla
Maggie March 16, 2013
Thog sinn dealbh de na chur ris an dealbh cluich a chaidh a dheanamh airson an reidio A Souvenir of Great Yarmouth. Theid a chraoladh Diluain 13mh den Cheitean aig 6f. Anns an dealbh bha Tony Henk  (riochdaire), Magaidh Nic Ille Fhinnein (seinneadair), Magaidh Nic a' Ghobhainn (cleasaiche) agus Dol Domhnallach (neach ciuil). Cha b'urrainn gan sgriobhadair Eric J. Domhnallach neo Ann NicDhomhnaill a leugh earrainean as a Bhioball, a bhith nar cois. A tarraing comhla

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: