Bannaimh nach gann
Maggie May 20, 2014
Bidh leabhar den bardachd a sgriobh an t-Urr Murchadh Mac a Ghobhainn, Liurbost na Loch, ri fhaighinn an ath mhios.  Sgriobh am bard Te Bhan, Te Bhan, Te Bhuidhe Bhan, Fogradh nan Gaidheal agus bardachd mu nadar, na fuadaichean, Stri an Fhearainn, turasan mara agus iomradh air mar a bha daoine beo, anns an 1920/30 anns na h-eileanan.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: