Ceilidh na Gaidhlig Seallam, An Taobh Tuath, Na Hearadh 24th June 7.30
Maggie May 19, 2016
Bidh drama,seanchasan agus orain ri an cluintinn ann an Seallam, san Taobh Tuath, na Hearadh air Dihaoine 24mh Og Mhios.  Thigeamh a cheilidh. 

Bidh Magaidh Nic a Ghobhainn agus Alasdair Ban MacIlleFhinnein ann leis an drama Tom s Jerry a sgriobh Alasdair a Bhocsair agus An Turas a sgriobh Eric I Domhnallach. Bidh Domhnall Saunders ann le seanchasan agus Ruaridh Domhnallach air a' bhocsa agus a gabhail nan seann orain.

Bidh cuid den luchd cuil agus seinneadairean a tha air a bhith a toirt taic ga Ceilidh na Gaidhlig, a dearbhadh gum bi iad ann nas fhaisg air an am.  
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: