Coinneach Tarmod Mo Dhuine- Alasdair Campbell
Maggie August 14, 2014
Sgriobh Alasdair a Bhocsair an dealbh cluich Coinneach Tarmod mo dhuine. Bidh Magaidh Nic a Ghobhainn ag innse seanchas an te a chaidh a Ghlaschu a dh'innse mun rud goirseachail a thacair dhi air Mointeach Bharbhais. Theid an sgeul a chluintinn airson a' chiad uair ann an Talla Bhail' Ailein DiSatuirn 16mh Lunastal agus ann an Nis air Diardaoin an 4mh Sultain.  
(Write body here)
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: