Feis Cuimhneachaidh
Maggie November 25, 2015

Bha Feis Cuimhneachaidh Absent Friends an Ionad nan Seann Sgoile, an Siabost Dimart 10mh den Samhainn. Thainig Dawn Susan bho Hebridean Baskets chun a' bhuidheann Clann an La an De a shealltain mar a tha i deanamh bascaidean a caol. Thainig duine neo dhithis a nall a Taigh Curaim Blar Buidhe cuideachd agus rinn a h-uile daoine cearcail bheaga agus eisg bheag mar chuimhneachadn air duine a bha faisg dhaibh. 

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: