Laraich
Maggie December 13, 2016
Chaidh Laraich a chur air chois airson cruinneachadh seanchasan mu cuid de na anaman aite ann an sgire Bun a Loch. Theid cuid den fhiosrachadh a chur an ceann a cheile Diardaoin sa tighinn 15mh Dublachd 2016 anns an Ionad Coimhearsnachd ann an Liurbost..

Bidh balgam ri fhaighinn agus uine gu leor son na fiolmaichean, clar dutcha agus taisbeanadh beag mun iasgach, na faingean agus an doigh beatha a cnuasachadh
.

Fhuair Cabraich taic bho Bord na Gaidhlig agus CnES agus Comann Eachdraidh Ceann a Tuath Nan Loch airson an cruinneachd seo a thoirt cruinn.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: