Lotan Nadar
Maggie August 05, 2013

A chairdean dean tu dusgadh is tim a ruith cho luath,

Thoir tu urram do ar n-arainneachd 's aig nadar bidh a 'bhuaidh

Na lotan tha ga sarachadh gun leigheas dhith bhon sluagh

Prothaid an duine uasal dhith, toirt buille bais gach uair.

 

An uiseag is an smeorach s iad samhach nar linn,

An diugh cha chluinn air madainn chuin na guthan boidheach binn,

Tha deoir a tighinn bho dhrium a'chuan, tha osna aig gach beann,

S na fleuran caomh air druim a' fhraoich a cromadh sios an ceann.

 

Uilleam Iain Caimbeul

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: