Seanchas Choinnich Tharmoid air loidhne
Maggie March 22, 2015
Chaidh an dealbh cluich aig Alasdair a' Bhocsair Coinneach Tarmod- Mo Dhuine a chur air loidhne an t-seachdainn-sa. Chaidh an drama aon guthach a thoirt gu iomadh buidhean coimhearsnachd le Magaidh Nic a Ghobhainn an 2014.  Thug Bord na Gaidhlig agus Comhairle nan Eilean taic airgid airson an dealbh cluich a chur air loidhne, mar phart den iomairt a bheir leudachadh air aireamh luchd amharc drama na Gaidhlig  .http://youtu.be/vZpyXxJ4YgI
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: