Sgilean ura son ceilidh air loidhne
Maggie March 06, 2021
Bheir tabhartas bhon Corra Foundation, cothrom ga barrachd luchd ciuil is luchd eisteachd cuideachadh fhaighinn le ipad, fon agus computair. Bheir sin an cothrom dhaibh faighinn gu na ceilidhean sheachdaineach air loidhne. Bha 30 daoine a dol chun ceilidh ann an Steornabhagh gach Dihaoine agus  tha decihnear air taic fhighinn chun an seo. Sin fichead duine ri lorg fhathast. 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: