SonaSonas
Maggie June 13, 2013
Bidh sònaSonas, a' chiad bhuidheann dràma
sràide Gàidhlig, air ais aig Mela Ghlaschu ann am Pàirc Kelvingrove
Disathairne seo tighinn! Bidh sinn aig an fhèis ioma-chultarach as motha
ann an Alba nar Cafaidh Gàidhlig, far am bi blasadan Gàidhlig air a’
chlàr-bìdh is aran milis is tì saor an asgaidh! Tha cuid de na tha air
a’ chlàr-bìdh gu math spìosrach is bidh ar sàr-cheòladair ann cuideachd
air son ur cur ann an deagh shunnd… ach ma tha òran Gàidhlig agaibh
fhèin no ma bhios sibh air son beagan còmhradh Gàidhlig, nach tadhail
sibh oirrn air son cabadaich is spòrs bho 12f Disathairne! Dèan like air
an duilleag againn  https://www.facebook.com/sonasonas.sraide?ref=hl
is gheibh sibh am fiosrachadh as ùire mu càite buileach am bi sinn…
roinn am post seo ri 20 caraidean is mathaid gun toir ar maître-d
càirdeil pòg dhuibh cuideachd!

Tha sònaSonas taingeil airson taic bho Alba Cruthachail, Bhòrd na Gàidhlig, An Lòchran agus Glaschu Beò. 
"
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: