DVD Toradh
Maggie June 20, 2016

Air an DVD UR Toradh, tha ochd fiolmaichean ùra, a chaidh a dheànamh ann an Leòdhas. Tha trì sgrìobhadairean agus iomadh cleasaiche an luib an iomairt saor-thoileach seo.

1 Taigh a Mhùirt (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid Tha na polais a lorg nighean òg ach dè tha dol san t-seada? An Cleasaiche Alasdair MacIll Fhinnein.


2 Gealladh a’ Bhàrd (Documentary ) Pèigi Oighrig Nic a Ghobhainn far a Cnìop, ag innse mar             a fhuair i gìt a’ bhàrdachd bho bràthair a sheanair, ‘s e air leabaidh a bhàis.


3 Leabhar na Beatha: (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid Saighdear òg a falbh dhan chogadh Na             cleasaichean òga Sean MacLeòid, Aileen Nic Ille Fhinnein agus Iain MacIomhair agus an cleasaiche nach eil cho òg, a chur uidhir ri dràma na Gaidhlig thairis air na 50 bliadhna mu dheireadh Deirdre NicDhòmhnaill. Bàrdachd a sgrìobh Dòmhnall   MacIomhair à Cradhlastadh Uig Do Lorgan air an Traigh air aithris le Eòghainn   MacFhionnghain à Eadar Dha Fhaodhal .


4 Fios Fithich:   (E.I Dòmhnallach) Fiolm goirid. Beachd air mar a thàinig na Fir Taileisg a d’Uig           agus ’s e Iain           MacIomhair far a Cnìop fear na monadh.  


5 Smuaintean: (K.Stringer) Peucaidhean na h-Oige An Cleasaiche Alasdair Mac Ill Fhinnein   agus Iain MacIomhair.


6 Taigh Dhè (Documentary) Eaglais Baile na Cille, an Uig. An 1829 bha 1,000 de           choimhthional anns an eaglais. An 2012 tha i fàs. Thathas ga reic air a’ mhargaid.


7 Fo Sgàile Suainabhal (Eric I Dòmhnallach) Tè a fhuair a ciad cosnadh anns a’ Luidse. Ach eil             fhios dè na rudan a chunnaic iad? Fiolm aon guthach Magaidh Nic a’ Ghobhainn.


8 Coinneach Tarmod mo Dhuine (Alasdair Caimbeul) Clàradh dealbh cluich a chaidh gu                     deich buidhnean coimhearsnachd 2014-15. Tè a thoirt iomradh air na thachair air   mointeach Bharbhais. Fiolm aon guthach Magaidh Nic a Ghobhainn.


Tha an DVD Toradh a cosg £10.00 agus prìs a’ phùist. www.cabraich.org             maggiesmith@hebrides.net no 07554665549

Fhuair Cabraich Taic bho Bòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail airson an DVD Toradh a chur ri chèile.

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: