Toradh na Bliadhna
Maggie December 09, 2018

Cabraich 2018, leabraichean agus claran ura a dualchas nan eilean. lewisculturalproducts@gmail.com 

S beag a bha dhùil gum biodh Cabraich air uimhir a chur air adhairt an 2018.


An Fhaoilleach: 

Leabhar ùr le seanchasan agus deilbh mu balaich Leòdhais a bha nam prìosanaich anns a Ghearmailt 1940-45. Cuimhneachainn St Valery. £8.00+ post

An Giblein:

Clò-bhualadh 100 Clàr Fasan a Dh’ fhalbh (2012) Puirt Danns an Rathaid Roddy Beag à Plasterfield. £10.00.

An t-Og Mhios:

Clò-bhualadh 60 Traditional Songs from the islands (2010) Domhnall Angaidh Matheson, Barbhas.  

£10.00

An t-Iuchair:

Co-ordanachadh Clàr Ur Roddy Beag à Plasterfield. Amhrain agus puirt. £10.00


An t-Iuchair:

Ceilidh na Gàidhlig, Grinneabhat Bràdhghair.

An Lunasdal:

Ceilidh na Gàidhlig Taighean Tughaidh Nan Geàrrannan,

Sultain:

Làraich Leabhar Ur mu ainmean àite 'Norse Place names of Leurbost and North Lochs' a chruinnich Alex G Moireasdan, Liùrbost. £6.00 + post

An Dùbhlachd:

Leabhar Ur cloinn le Steve Tod:Taic le eadar-theangachadh agus sanasachd. Tha na leabraichean An Island Tail agus Seonaid Bheag  rim fhaighinn air Amazon.   Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: